ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

ประกาศ สคร. เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการร่วมลงทุนที่ดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2564

ประกาศ สคร. เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการร่วมลงทุนที่ดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2564...

อ่านต่อ

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง...

อ่านต่อ

แบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา "การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรอง" ครั้งที่ 6 กรุงเทพมหานคร

แบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา  "การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรอง" ครั้งที่ 6  กรุงเทพมหานคร...

อ่านต่อ

แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒...

อ่านต่อ

พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP ACT,B.E. 2562 (2019) ...

อ่านต่อ

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
ตามมาตรา ๗ แห่งร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ มาตรา ๗ พ.ร.บ. การร่วมลงทุน (word) แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ มาตรา ๗ พ.ร.บ. การร่วมลงทุน (PDF) พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ...

อ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติการ่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติการ่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... Download File...

อ่านต่อ

การประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทเฉพาะกาลแห่งร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....

1. กำหนดการประชุม 2. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม 3. ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... 4. เอกสารประกอบการประชุม...

อ่านต่อ

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....- คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่ได้มีการรับข้อสังเกตจากการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาแล้วเสร็จ   (เผยแพร่เมื่...

อ่านต่อ