PPP

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ



วัตถุประสงค์

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ และการจ้างที่ปรึกษา

วิสัยทัศน์(Vision)

     “เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณสามารถ ร่วมลงทุนกับภาคเอกชนได้รวดเร็วและมีความเหมาะสมมากขึ้น”

พันธกิจ (Mission)

     ให้กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กองทุนฯ) มีภารกิจในการให้เงินทุน สนับสนุนและกำกับดูแลความสำเร็จของกิจกรรมในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ต้องดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ (พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖) ดังต่อไปนี้
    (๑) การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการของหน่วยงานเจ้าของโครงการ
    (๒) การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการ และร่างสัญญาร่วมลงทุนของหน่วยงานเจ้าของโครงการ
    (๓) การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคัดเลือกของหน่วยงานเจ้าของโครงการ
    (๔) การสำรวจข้อมูลและการจัดทำหรือปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (แผนยุทธศาสตร์ฯ) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
    (๕) การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในเบื้องต้นในการจัดทำโครงการเพื่อให้เอกชนร่วมลงทุนของ สคร.

ค่านิยม (Value)
     “PPP ซึ่งประกอบด้วย
    - P : Promote (ต้องการสนับสนุนเงินทุนในการให้เอกชนร่วมลงทุน)
    - P : Professional (สามารถพิจารณาความเหมาะสมของการให้เงินสนับสนุนอย่างมืออาชีพ) และ
    - P : Principle (มีหลักการในการให้เงินสนับสนุนและยึดหลักวินัยการเงินการคลัง)”

 แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ
     แผนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558-2562 

โครงสร้างการบริหารจัดการกองทุน
     คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ประกอบด้วย    
     1. ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ  
     2. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ  
     3. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ  
     4. อธิบดีกรมบัญชีกลาง                                                               กรรมการ  
     5. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                   กรรมการและเลขานุการ      

         และข้าราชการในสำนักงานที่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแต่งตั้ง 1 คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ   
อำนาจหน้าที่
      1.  กำกับดูแลการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
      2.  กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน
      3.  พิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
      4.  ออกระเบียบหรือคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารกิจการของกองทุน หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษาและจ่างเงินของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน

รายงานผลการดำเนินงาน
 งบการเงิน
        
 งบการเงินกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 (ก่อนการรับรองจาก สตง.)
         รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558

         รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557
         งบการเงินกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2557

 การดำเนินงานตามภารกิจ
         บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2559
         แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2559
         แผนแม่บทสารสนเทศ พ.ศ. 2558 - 2562 และแผนปฏิบัติการสารสนเทศ พ.ศ. 2559
         แผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2559
         รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินการ ปี 2558
         บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558

 โครงการที่รับการสนุบสนุน
        - โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

 เอกสารเผยแพร่
    กฎหมาย
         หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
         ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารกิจการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2557

    ประชาสัมพันธ์
         การขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

    แบบฟอร์มต่าง ๆ
        -