PPP

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐวัตถุประสงค์

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุน
และสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว การจัดทำผลการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการ และการจ้างที่ปรึกษา

วิสัยทัศน์(Vision)

     “เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณสามารถ ร่วมลงทุนกับภาคเอกชนได้รวดเร็วและมีความเหมาะสมมากขึ้น”

พันธกิจ (Mission)

     ให้กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กองทุนฯ) มีภารกิจในการให้เงินทุน สนับสนุนและกำกับดูแลความสำเร็จของกิจกรรมในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ต้องดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556) ดังต่อไปนี้
    (๑) การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการของหน่วยงานเจ้าของโครงการ
    (๒) การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการ และร่างสัญญาร่วมลงทุนของหน่วยงานเจ้าของโครงการ
    (๓) การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคัดเลือกของหน่วยงานเจ้าของโครงการ
    (๔) การสำรวจข้อมูลและการจัดทำหรือปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (แผนยุทธศาสตร์ฯ) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
    (๕) การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในเบื้องต้นในการจัดทำโครงการเพื่อให้เอกชนร่วมลงทุนของ สคร.

ค่านิยม (Value)
     “PPP ซึ่งประกอบด้วย

    - P : Promote (ต้องการสนับสนุนเงินทุนในการให้เอกชนร่วมลงทุน)
    - P : Professional (สามารถพิจารณาความเหมาะสมของการให้เงินสนับสนุนอย่างมืออาชีพ) และ
    - P : Principle (มีหลักการในการให้เงินสนับสนุนและยึดหลักวินัยการเงินการคลัง)”

 แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ
     แผนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562-2564 

โครงสร้างการบริหารจัดการกองทุน
     คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ประกอบด้วย    
     1. ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ  
     2. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ  
     3. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ  
     4. อธิบดีกรมบัญชีกลาง                                                               กรรมการ  
     5. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                   กรรมการและเลขานุการ      

         และข้าราชการในสำนักงานที่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแต่งตั้ง 1 คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ   
อำนาจหน้าที่
      1.  กำกับดูแลการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

      2.  กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน
      3.  พิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
      4.  ออกระเบียบหรือคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารกิจการของกองทุน หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษาและจ่างเงินของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน

 

เกี่ยวกับกองทุน

      คณะกรรมการกองทุนรายงานผลการดำเนินงาน

 งบการเงิน
       
งบการเงินกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

       งบการเงินกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

       รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

        รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
                       
 การดำเนินงานตามภารกิจ

       บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ประจำปีบัญชี 2561

       แผนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562 - 2564

       แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562

       แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2562 และคู่มือบริหารความเสี่ยง

       แผนแม่บทสารสนเทศ พ.ศ. 2562 - 2564 และแผนปฏิบัติการสารสนเทศ พ.ศ. 2562

       แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2562 - 2564 และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2562

       แผนการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

       แผนแม่บทสารสนเทศ พ.ศ. 2558 - 2562 และแผนปฏิบัติการสารสนเทศ พ.ศ. 2561 
       แผนบริหารความเสี่ยงและคู่มือบริหารความเสี่ยง ปี 2561

       บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ปีบัญชี 2560 
       แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการขอรัฐ พ.ศ. 2560           

       แผนแม่บทสารสนเทศ พ.ศ. 2558 - 2562 และแผนปฏิบัติการสารสนเทศ พ.ศ. 2560       
       แผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2560        

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลหรือนโยบายของกระทรวงการคลัง

         แผนการจ่ายเงินและการรับเงินของกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2561

 

 โครงการที่รับการสนุบสนุน

        - โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - นครราชสีมา และสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง
        - โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม


 เอกสารเผยแพร่

    กฎหมาย
        หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
        ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารกิจการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2557

    ประชาสัมพันธ์
        แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2560 - 2564

        นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

        การขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

โครงการลงทุนที่สำคัญของกองทุนฯ

- ไม่มี -

การจัดซื้อจัดจ้างและการประกวดราคา

- ไม่มี -

 แบบฟอร์มต่าง ๆ
         - ไม่มี -